"Ludzie pytają mnie: co dalej w sprawie obwodnicy?" Rozmowa z panem Grzegorzem Szczudło

Co z obwodnicą Gryfic, o której ostatni zrobiło się głośno, także za Pana sprawą?

Ludzie pytają mnie: co dalej w sprawie obwodnicy? Nie mam niestety jednoznacznej odpowiedzi, bo nikt w Gryficach jej nie ma i nie powie, czy i kiedy obwodnica powstanie na pewno. Najważniejsze teraz to robić wiele wokół tej sprawy. Mnie udało się zjednoczyć mieszkańców, zebraliśmy razem ponad 600 podpisów pod petycją w tej sprawie. Te podpisy zostały przekazane władzom wojewódzkim, odpowiedzialnym za tę drogę i będą stanowiły ważny argument w walce o obwodnicę. Moja walka o obwodnicę trwa i będę ją prowadził do skutku. W ostatnim czasie wystąpiłem do Burmistrza Gryfic z wnioskiem o informację co do stanu terenów w miejscu planowanego przebiegu obwodnicy, na odcinku w rejonie miejscowości Borzyszewo i ul. Niechorskiej czy w obszarze przebiegu tej inwestycji istnieje zabudowa jednorodzinna, a jeżeli tak to, jaki jest stopień jej oddziaływania na zabudowę mieszkaniową? Obwodnica, by skutecznie uwolnić miasto od nadmiernego ruchu samochodów, powinna omijać miasto od zachodu od strony Płot i zaczynać się już przed granicami miasta w rejonie miejscowości Brodniki. I tylko o takiej obwodnicy musimy rozmawiać. 

Obwodnica jest ważna dla Gryfic? 

Tak zdecydowanie ważna. Uciążliwość spowodowaną nadmiernym ruchem samochodów i ciężkich pojazdów skoncentrowany na Kościuszki, powoduje zwiększenie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, dalszą dewastację budynków i pogorszenie jakości życia, To problem nierozwiązany od lat, który będzie narastał z każdym rokiem, co widać to na ulicach Niepodległość i Wojska Polskiego, również bardzo obciążonych ruchem samochodowym, który spowodowany jest brakiem obwodnicy. Dlatego budowa obwodnicy powinna być jednym z priorytetów dla Gryfic. Obowodnica to spokojne i noramlne warunki dla wielu mieszkańców Gryfic. To również wielka inwestycja, którą w strategii rowoju Gryfic uznano za najważniejszą szansę rozwojową naszego miasta. Dlatego warto o nią walczyć. Tak duża inwestycja wymaga współpracy wielu środowisk, radnych wszystkich opcji w Radzie Miasta, samorządów na wszystkich szczeblach, administracji rządowej jednocześnie determinacji i nowego podejścia wówczas jest szansa na szybsze zrealizowanie tej inwestycji, części może jeszcze w ramach tej perspektywy finansowej UE. W pierwszej kolejności będę zabiegał o powołanie specjalnego zespołu w strukturach urzędu miasta oraz komisji w Radzie Miasta ds. budowy obwodnicy i ogólnie do opracowania polityki i nowej strategii komunikacyjnej Gryfic. 

Co można zrobić w sprawie polepszenia układu komunikacyjnego w Gryficach?

Część dróg już dziś wymaga inwestycji, szczególnie mam tu na myśli główne szlaki komunikacyjne w mieście mające status dróg wojewódzkich, w części zdewastowane jak np. ul. Kościuszki, Kamieńska czy Starogrodzka. Zarządca tych dróg, czyli Zarząd Województwa nie dba o stan tych dróg w sposób należyty. Najprostszy przykład to pozapadane studzienki, zdewastowane progi spowalniające, czy krzywe chodniki, które są utrapieniemm mieszkańców. W związku z taką sytuacją na ul. Kościuszki, w ostatnim czasie złożyłem w imieniu mieszkańców wniosek do zarządcy drogi i władz miasta, pod którym podpisało się ponad 120 mieszkańców, w sprawie przeprowadzenia remontu tej ulicy. Poza konkretnymi pracami jak np.: likwidacja zniszczonych progów spowalniających, które nie spełniają już swojej roli w regulowaniu potoku pojazdów, za to stanowią dużą uciążliwość, następnie wyrównaniem wszystkich zapadniętych studzienek, rmontem chodników, postulujemy również wprowadzenie rozwiązań w tym ograniczenia tonażu pojazdów ciężarowych oraz wymuszenia dostosowania prędkości pojazdów do obowiązujacych na tych ulicach limitów, w szczególności dotyczy to ul. Kamieńskiej i Starogrodzkiej, ale również Kościuszki na odcinkach wjazdu na tę ulicę od ul. Kamieńskiej i Nowy Świat. Ten ostatni czas, który poświęciłem sprawie obwodnicy uświadomił mi, że sprawa ta wymaga bardzo dużego zaangażowania, a szanse powodzenia wynoszą 50/50, dlatego również z tego powodu postanowiłem ubiegać się o mandat radnego, który trochę zwiększy szanse powodzenia tej inwestycji. Niewydolny już dziś układ komunikacyjny miasta, co widać na zatłoczonych ulicach centrum Gryfic, wymaga kompleksowych rozwiązań. I tym jako radny będę chciał się zająć. Obok obwodnicy i dobrego stanu dróg będę zabiegał o budowę nowych miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych finansowanych w części ze środków UE. Ścieżki rowerowe muszą stanowić alternatywny sposób komunikacji w mieście a w efekcie zmniejszyć korki i ograniczyć emisję szkodliwych substancji do powietrza. Żeby tak się stało, w najbliższych latach w Gryficach musi powstać spójna sieć tras rowerowych o długości ok. 50 – 70 km (daje to ok. 0,2 km długości ścieżek na 1 km. powierzchni gminy, średnia w miastach wynosi 0,5 km.). Na ten moment najważniejsze jest opracowanie odpowiednich programów rozwoju tras rowerowych i miejsc parkingowych, co jest niezbędnym warunkiem do uzyskania finansowana tych inwestycji ze środków europejskich. Dlatego najwyższy czas, żeby nadrobić stracone szanse i dołączyć do miast, w których jakość życia jest jedną z najważniejszych wartości. I o to warto walczyć. 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia