Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje KANDYDATÓW do pełnienia funkcji RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ I RODZINNEGO DOMU DZIECKA.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Kwestię pieczy zastępczej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.

Rodzinna Piecza Zastępcza – stanowiona jest przez rodziny, w których umieszcza się (tymczasowolub na dłuższy czas) dzieci pozbawione z różnych powodów opieki rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny następuje na mocy postanowienia sądu.Powiat przekazuje świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Dzieci umieszcza się w pieczy zastępczej na czas, jaki wymaga tego ich sytuacja opiekuńcza i rodzinna, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletniości, z możliwością pozostania w pieczy do 25 roku życia na czas kontynuowania nauki.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza:
    -  spokrewniona,
    -  niezawodowa,
    -  zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego lub

zawodowa specjalistyczna,

 • rodzinny dom dziecka.

 

Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub osoby niespokrewnione z dzieckiem.

W przypadku rodzin niezawodowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

W rodzinach niezawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).

 

Rodzinę zastępczą zawodowątworzą osoby zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia określonej funkcji rodziny (w tym specjalistyczna, pogotowie rodzinne) i otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Umowa zawierana jest na okres min. 4 lat. Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, rodziny otrzymują także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz mogą otrzymywać różne inne formy pomocy, w tym finansowej.

W rodzinach zawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).

 

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna–przyjmuje do 3 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub dzieci umieszczone na podstawie postępowania w sprawach nieletnich; może także przyjąć nieletnie matki z dziećmi.

 

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – to forma rodziny zastępczej o charakterze interwencyjnym, która przyjmuje dzieci umieszczone tymczasowo, najczęściej w trybie nagłym, wymagające natychmiastowego zapewnienia opieki. Dzieci przebywają w pogotowiu do 4 miesięcy lub dłużej – na czas trwania postępowania sądowego.

 

Rodzinny Dom Dziecka – tworzą rodziny zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia danej funkcji. Umowa zawierana jest na okres min. 5 lat. Rodzinne Domy dziecka mogą przyjąć w tym samym czasie nie więcej niż 8 dzieci (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa). Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, RDD otrzymuje także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz inne formy pomocy, w tym finansowej.

 

Niezależnie od formy rodzinnej pieczy zastępczej, każda rodzina może być - na wniosek - objęta pomocą i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz objęta jest pomocą, w tym specjalistyczną, wsparciem i nadzorem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gryficach.

 

 

Podstawowe kryteria dla kandydatów:

 • małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim,
 • obywatelstwo polskie,
 • przebywanie na terytorium RP,
 • rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • brak ograniczenia w zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,
 • odpowiednie warunki mieszkaniowe i materialno-bytowe,
 • zdolność sprawowaniawłaściwej opieki nad dzieckiem, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz opinią psychologa o posiadaniupredyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji pieczy zastępczej,
 • ukończenie odpowiedniego szkolenia, organizowanego przez PCPR jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 • uzyskanie stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego od Organizatora.

 

Kandydaci na rodzinę zastępcza zawodowa, niezawodową lub RDDprzechodzą procedurę kwalifikacyjną(druki do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej) prowadzoną przez PCPR w Gryficach, w tym: złożenie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń, spotkania z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w tym wizyta środowiskowa z wywiadem pedagogicznym w miejscu zamieszkania kandydatów, uzyskanie pozytywnej opinii psychologa, uzyskanie pozytywnej wstępnej akceptacjiOrganizatora/PCPR, następnie ukończenie stosownego szkolenia, w tym odbycie 10 godzin praktyk we wskazanej formie pieczy zastępczejoraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego od Organizatora/PCPR.

 

Wszystkie osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Gryfickiego, zapraszamy do siedziby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice

biuro Zespołuds. Rodzinnej PieczyZastępczej – I piętro, pokój 4, tel./fax. (91) 384-66-26lub (91)385-68-08

adres e-mail: pcpr@gryfice.pl,adres www:  pcprgryfice.pl

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia