Skontrolują spełnianie obowiązku nauki

Do 30 listopada – tyle czasu mają mieszkańcy gminy Karnice na złożenie pisemnej informacji o formie spełniania przez dziecko w wieku 16-18 lat obowiązku nauki. Wójt gminy zwraca się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych, a realizację tego obowiązku reguluje Ustawa Prawo oświatowe.

W myśl artykułu 40, ustępu 1 Ustawy Prawo oświatowe – gminy mają obowiązek kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. Ta sama ustawa określa także powinności rodziców i opiekunów prawnych, którzy (zgodnie z ustępem 2) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki. Niewywiązywanie się z konieczności chodzenia do szkoły do ukończenia 18 roku życia podlega egzekucji.

Wójt Gminy Karnice, Lech Puzdrowski, zwrócił się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o przedłożenie stosownej deklaracji do końca listopada. Mieszkańcy gminy powinni złożyć w urzędzie zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Ważną informacją jest to, że obowiązek ten dotyczy także rodziców, których dzieci mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie gminy Karnice.

Stosowne dokumenty należy złożyć w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy w Karnicach, przy ulicy 11 marca. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 38 77 225.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia