Wymiana kotłów, pieców i urządzeń grzewczych. Przedłużony termin składania ankiet

Gryficki samorząd przedłużył termin składania ankiet do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego - wymiana źródeł ciepła. Informuje także o dodatkowych spotkaniach informacyjnych.

Do 8 sierpnia gmina Gryfice przedłużyła termin składania ankiet osób zainteresowanych wymianą pieców węglowych i kotłów CO na nowoczesne źródła energii cieplnej. 

Gmina Gryfice zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, w ramach którego możliwa jest wymiana pieców węglowych oraz kotłów C.O. na nowoczesne źródła ciepła. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku, gdy Gmina Gryfice otrzyma dofinansowanie, z projektu będą mogły skorzystać:
- osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych albo mieszkań w domach wielorodzinnych (z wykluczeniem nowo wybudowanych)
- najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)
- wszystkie mieszkania muszą być zlokalizowane na obszarze Gminy Gryfice
- osoby zakwalifikowane do projektu na podstawie ankiet, a także spełniające warunki regulaminu konkursu będą mogły otrzymać grant w wysokości rzeczywistych, poniesionych kosztów, ale maksymalnie do 7500 zł brutto.

Burmistrz Gminy Gryfice zachęca do składania ankiet, które pozwolą na dokładne oszacowanie potrzeb mieszkańców związanych z wymianą pieców węglowych i kotłów CO na nowoczesne źródła energii cieplnej. Ankiety są podstawą o ubieganie się przez gminę o dofinansowanie w ramach programu. Realizacja programu jest zależna o otrzymania grantu przez Gminę Gryfice.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać w załaczeniu.

Ankiety po pobraniu ze strony i wypełnieniu można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach pok. 103 w dniach 3.07 – 9.08. 2019 /piątek/. Ankiety będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00

Założenia ogólne PROGRAMU:
dotacja (grant) dotyczy wyłącznie osób fizycznych (właścicieli lokalu) i udzielana jest niezależnie od dochodów na członka rodziny,
Mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Burmistrzem Gminy Gryfice, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z treścią umowy, przekazana zostanie dotacja (grant).
osoby fizyczne mogą przystąpić wyłącznie do jednego projektu. Projekty kierowane są do osób, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
Wykluczeniu z PROGRAMU podlegają m.in.:

budynki nowo wybudowane.
działania, które zostały już zrealizowane, bądź ich realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Burmistrzem Gminy Gryfice na przyznanie dofinasowania (grantu),
budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Młynarska tel. 91 38 53 243
Małgorzata Bęgowska tel. 91 38 53 252
Sylwia Zielińska – Poźniak tel. 91 38 53 209

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia