Gmina Gryfice: Można już składać wnioski o dodatek węglowy

2022-08-19 11:06
Katarzyna Adamiak
2022-08-19 11:06

Wniosek o dodatek węglowy 2022 w wysokości 3000 zł można składać do 30 listopada, osobiście lub online. 

Ustawa o dodatku węglowym przewiduje dodatek w wysokości 3.000 zł, który przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.


Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę.

W przypadku Gminy Gryfice przyjmowaniem wniosków,  wydawaniem w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji  będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Dodatek węglowy będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia komorniczego. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE ROZUMIE SIĘ:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe ) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych.

Zgodnie z przepisami dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce, cudzoziemcom m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały czy w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy  Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w punkcie przyjęć – pokój nr 15 oraz na stronie https://www.ops.gryfice.eu lub https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy


WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ:  

od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 13:00

 od czwartku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00


Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonu 91 385 32 46 lub 91 385 32 85.


SPOSOBY ZŁOŻENIA WNIOSKU:

dostarczenie wniosku osobiście

wysłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37

wysłać elektronicznie  - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem lub uwierzytelniony przez profil zaufany.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

kwit na węgiel

odpowiedz
19.08.2022 11:37

Kiedyś aby kogoś obrazić mówiło się , wyglądasz jak kwit na węgiel . Tak oto wracamy do przeszłości .

jarek

odpowiedz
29.08.2022 19:21

Skladac mozna. Ale w urzedzie mowia, ze pieniedzy nie ma, bo rzad nie dal. Takze tego.