Budżet obywatelski w Trzebiatowie. Projekt uchwały na najbliższej sesji

W czasie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie, która odbędzie się w czwartek 30 stycznia, jednym z omawianych punktów będzie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego”.

Z inicjatywy radnego Tomasza Sobczaka oraz radnej Małgorzaty Agaty Wysoczańskiej do Rady Miejskiej w Trzebiatowie trafił projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego. Pomysłodawca na swoim facebooku przedstawił założenia, nad którymi pochylą się radni w czasie najbliższej sesji. - Przedstawiam projekt budżetu obywatelskiego. Zależało mi w szczególności na tym, żeby był to projekt nieskomplikowany i zapewniający udział jak najszerszej grupie mieszkańców – czytamy. Według projektu przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Burmistrz Trzebiatowa nie później niż 15 września. Burmistrz Trzebiatowa, łącznie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego oraz, ewentualnie, dokonuje ich podziału na pule. Łączna kwota środków nie może być mniejsza niż 50.000 zł, a kwota przeznaczana na pulę, nie mniejsza niż 10.000 zł. Projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy składają do 5 października. Burmistrz do 15 września musi powołać zespół ds. budżetu obywatelskiego. Zespół ds. budżetu obywatelskiego składa się z pięciu członków, w tym dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie i trzech radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie.

- Budżet jest tak skonstruowany, że to burmistrz w zarządzeniu określi szczegóły – zaznacza radny Tomasz Sobczak. -  Wymogi formalne ograniczone są do minimum, aby jak najwięcej było projektów i jak najwięcej mieszkańców się zaktywizowało. Nie będzie pilnowania propozycji – dodaje.

Do składania projektów zadań i głosowania upoważniony jest każdy mieszkaniec Gminy. Jeśli środki przeznaczone do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na pule, prawo zgłaszania projektów zadań i głosowania w danej puli mają mieszkańcy obszaru Gminy, któremu ta pula odpowiada. Następnie wymienioną są kryteria, które muszą spełniać propozycje. 15 mieszkańców Gminy Trzebiatów musi poprzeć projekt w odniesieniu do projektów, które zgłaszane są w puli budżetu obywatelskiego obejmującej cały obszar Gminy, natomiast tylko jeden mieszkaniec Gminy Trzebiatów w odniesieniu do projektów, które zgłaszane są w puli budżetu obywatelskiego obejmującej część obszaru Gminy. Wszystkie projekty, które otrzymały w całości pozytywną ocenę, poddawane są pod głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez głosowanie na formularzu albo za pośrednictwem strony internetowej, na której uprawnieni do głosowania rejestrują się, podając swoje imię, nazwisko adres zamieszkania. Ustalenie wyników głosowania polega na przypisaniu poszczególnym projektom zadań liczby głosów, która padła na nie w poszczególnych pulach, a następnie ustaleniu – z uwzględnieniem tej kolejności – które z nich mieszczą się w kwocie środków przeznaczonych na wydatkowanie w tej puli. Projekt uchwały zdążył już zrodzić kilka istotnych pytań wśród mieszkańców. - Jeśli chodzi o propozycje - składać je mogą mieszkańcy - a wiec każdy. A czy propozycje są poważne czy nie - zdecydują mieszkańcy w głosowaniu. Pomysł ma się mieścić w budżecie, być wykonalny i zgodny z prawem - zauważa radny Sobczak.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia