Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach

2022-01-14 19:55
Redakcja
2022-01-14 19:55

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU – ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie średnie, wyższe techniczne;
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacji sanitarnych;
 • Minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym;
 • Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych wraz z związaną z tym infrastrukturą;
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji;
 • Podstawowa znajomość prawa budowlanego, prawa pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Niekaralność;
 • Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą” w Gryficach;
 • Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą” w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

 Zakres podstawowych obowiązków Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu

 • Kierowanie pracą Zarządu i Spółdzielni w czasie nieobecności Prezesa Zarządu;
 • Organizowanie i kierowanie pracą Administracji Zasobów Mieszkaniowych;
 • Kierowanie pracą Komisji Przetargowej, nadzorowanie procedury przetargowej i dokumentacji;
 • Opracowywanie planów prac inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych, analiza wykonania, nadzór i odbiór robót;
 • Nadzorowanie wykonania przeglądów technicznych budynków i instalacji;
 • Prowadzenie i nadzorowanie systemu przyjmowania oraz reagowania na skargi lub wnioski mieszkańców dotyczące spraw administracyjnych, technicznych, eksploatacyjnych;
 • Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznych (projekty techniczne, umowy, kosztorysy);
 • Weryfikacja i zatwierdzanie faktur za roboty budowlane oraz usługi wykonywane na podstawie umów i zleceń Spółdzielni;
 • Reprezentowanie Zarządu oraz Spółdzielni wobec firm, urzędów i instytucji w sprawach techniczno-eksploatacyjnych oraz inwestycji;
 • Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z wykonywanego zakresu obowiązków;
 • Udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej, Prezydium Rady, przedstawianie informacji, analiz, sprawozdań;
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu i decyzji Prezesa Zarządu;
 • Kontrola i nadzór ochrony danych osobowych Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • List motywacyjny zawierający dane osobowe i kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres email) kandydata, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy, świadectwa wymaganych kwalifikacji, zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej;
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej;
 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą” w Gryficach;
 • Oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec SM „Nad Regą”, w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SM „Nad Regą” w Gryficach;
 • Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy danych i informacji, jakie kandydat uzyska o działalności SM „Nad Regą” w Gryficach w toku prowadzonego postępowania konkursowego.

Składanie ofert:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022r. godz. 14 45.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez ich otwierania.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” lub przesłać pocztą na adres SM „Nad Regą”, ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice.

Liczy się data wpływu oferty do Biura Spółdzielni, nie liczy się data stempla pocztowego.

W każdym przypadku kopertę należy zakleić a na kopercie należy dopisać „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu”.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 16.02.2022r.

O przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury Rada Nadzorcza zawiadomi kandydatów pocztą elektroniczną. Z wybranymi kandydatami Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w dniu 23.02.2022 r. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów zostaną im odesłane listem poleconym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.03.2022r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.