Awantura o kasę! Dotacja wstrzymana!

2023-02-02 16:01
Sylwester Wasiak
2023-02-02 16:01

Wstrzymana została dziś realizacja zarządzenia burmistrza w sprawie dotacji dla klubów sportowych funkcjonujących w Gminie Goleniów

Jak poinformował w piśmie skierowanym do prezesów klubów sportowych burmistrz Robert Krupowicz, jest to efekt złożonego przez radnego Roberta Kuszyńskiego, wniosku o wstrzymanie wypłaty dotacji do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane w tej sprawie przez radnego pytania oraz zbadania na wniosek radnego prawidłowości, zasadności, gospodarności i rzetelności w przyznawaniu środków oraz obowiązujących procedur w Gminie Goleniów przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
- Dotarły do mnie informacje od przedstawicieli klubów o nieprawidłowym i niesprawiedliwym podziale środków z budżetu. Z uwagi na fakt, że  temat ten powtarza się co roku, jako radny postanowiłem przyjrzeć się dokładnie zasadom podziału środków dla poszczególnych klubów, ich sytuacji finansowej i doprowadzić do rzetelnego podziału środków. Zresztą w tej sprawie mam już zaplanowane spotkania z przedstawicielami tych klubów sportowych, których przedstawiciele chcą rozmawiać i chcę wysłuchać ich argumentów – powiedział nam radny Robert Kuszyński.

Poniżej przedstawiamy listę pytań, które przesłał do burmistrza radny Kuszyński w związku z wydanym zarządzeniem w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów 2023 roku:

1. Wskazanie wszystkich kryteriów, jakie obowiązywały przy udzielaniu przedmiotowej dotacji dla poszczególnych klubów sportowych oraz wysokości punktacji lub też wskazania sposobów ważności poszczególnych składników.
2. Czy wszystkie kluby sportowe, które otrzymały dotacje na rok 2023, rozliczyły się i złożyły sprawozdania finansowe za rok 2022?
3. Udostępnienia pełnych rozliczeń (sprawozdań finansowych) za rok 2022 wszystkich klubów sportowych, które otrzymały dotacje celowe w 2022 roku.
4. Wskazanie ilości dzieci przynależnych do każdego z klubów, które otrzymały dotacje w roku 2022 oraz 2023 ( nazwa klubu, ilość dzieci przynależnych w 2022 roku, ilość dzieci przynależnych w 2023 roku).
5. Wskazanie danych zarządów pełnomocników oraz osób reprezentujących poszczególne kluby sportowe, które otrzymały dotacje w roku 2022 oraz roku 2023.
6. O jakie wysokości dotacji wnioskowały w 2023 roku poszczególne kluby sportowe?
7. W jaki sposób burmistrz weryfikował płynność finansową oraz bieżące regulowanie zobowiązań poszczególnych klubów sportowych (między innymi składki ZUS, US, faktury itp.) ?
8. Czy pula przyznanych środków na 2023 rok została w całości wykorzystana, czy będą dodatkowe nabory wniosków? (jeśli TAK to czy wszystkie kluby sportowe będą o nich informowane jak w naborze głównym).
9. Czy w roku 2022 były dodatkowe nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej ? (a jeśli TAK to, w jaki sposób zostały takie nabory przeprowadzone oraz jakim klubom sportowym zostały przydzielone dodatkowe środki).
10. Ile treningów i w jakich kategoriach odbyło się w 2022 roku w poszczególnych klubach sportowych?
11. Czy burmistrz weryfikował (a jeśli TAK to w jaki sposób) czy trenerzy poszczególnych klubów sportowych posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi?
12. Czy w czasie roku 2022r. gmina przeprowadzała doraźne kontrole klubów i czy były sporządzane protokoły takich kontroli ? (jeśli TAK to proszę o ich udostępnienie).
13. Jaki procent stanowią przyznane dotacje w stosunku do budżetów poszczególnych klubów sportowych, którym zostały przyznane dotacje na rok 2023?
14. Czy w Gminie Goleniów jest opracowany regulamin przyznawania dotacji celowych dla klubów sportowych? (jeśli TAK, to proszę o udostępnienie).

Ponadto wnoszę o wystąpienie z zapytaniem do jednostek zarządzanych przez gminę (szkoły, OSiR, itp.), które w roku 2022 wynajmowały infrastrukturę (boiska, sale sportowe i inne mienie), czy wszystkie z klubów w w/w terminowo opłacały należności za wynajem?

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Lupa

odpowiedz
03.02.2023 15:17

Zapewne jakiś szwagier, lub inny pociot "zakurzonego" nie dostał kasy na swój błotny Manczester.