Dyrektor OPS odpowiada

2020-11-25 16:56
Sylwester Wasiak
2020-11-25 16:56

Zbigniew Łukaszewski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, odniósł się do informacji na temat planowanych zmian w formie zatrudnienia opiekunek nad osobami chorymi.

Temat ten opisywaliśmy dziś rano TUTAJ.

W tej sprawie przesłaliśmy pytania do Zbigniewa Łukaszewskiego, dyrektora OPS w Goleniowie. Ich treść i odpowiedzi dyrektora OPS w Goleniowie prezentujemy poniżej.

- Jakie zadania wykonują w/w opiekunki, jaki jest ich zakres obowiązków oraz ilu podopiecznych na terenie gminy Goleniów mają pod swoją opieką?
- Świadczenie usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy i obejmuje w szczególności: opiekę higieniczną – toaleta chorego, zmiana opatrunków, podawanie lekarstw, golenie, ubieranie, pranie bielizny osobistej, utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki – sprzątanie, palenie w piecach, pranie bielizny pościelowej, pomoc w przygotowywaniu posiłków, karmienie podopiecznego, jeśli stan zdrowia wymaga takiej czynności, sprawowanie zakupów niezbędnych do egzystencji chorego, załatwianie spraw urzędowych i rodzinnych podopiecznego, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, kontrolowanie prawidłowości przyjmowania leków, podawanie doustne leków zaleconych przez lekarza, organizowanie spacerów i zajęć rekreacyjnych (ruchowych), załatwianie innych spraw na życzenie chorego np. dokonywanie opłat czy opiekowanie się zwierzętami. Na dzień dzisiejszy (zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi) usługi opiekuńcze przyznane są 65 mieszkańcom gminy Goleniów, z tego w 21 środowiskach nie są realizowane ze względu na zabezpieczenie wsparcia ze strony rodziny bądź pobyt w szpitalu – realizacja wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w czasie pandemii. Opiekunowie, o których mowa świadczą wsparcie u 31 osób, z tego u 18 osób realizacja usług została zawieszona, a w przypadku 8 ograniczona do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb.

- Jakie względy zadecydowały o próbie podjęcia zmiany formy zatrudnienia?
- Specyfika usług opiekuńczych polega na tym, że pomoc odbywa się w miejscu zamieszkania chorego, jest świadczona o różnej porze, również w soboty, niedziele i dni świąteczne, w zależności od zgłaszanych potrzeb podopiecznego. Liczba osób objętych opieką, a także liczba godzin świadczenia pomocy i ich dzienny wymiar nie są stałe. Wynika to z faktu, że podopiecznych przybywa lub ubywa z przyczyn naturalnych. Powyższe wymaga elastycznego podejścia do zatrudniania osób świadczących usługi opiekuńcze, stąd umowy cywilnoprawne i umowy współpracy z podmiotami zewnętrznymi są w tej materii niezastąpione.

- Jakie oszczędności mogą pojawić się w budżecie OPS w związku ze zmianą formy zatrudnienia?
- Ośrodek nie rozpatruje potrzeb w zakresie usług opiekuńczych, czy też innych form pomocy, w kategoriach oszczędności. Jak każda jednostka mamy do dyspozycji określoną pulę środków finansowych, które z jednej strony mogą wpływać na ograniczenia w zakresie przyznawania pomocy, jednak misją Ośrodka jest być bliżej ludzi, wspierać ich w integracji i aktywizować. Nadmienić należy, że Ośrodek stara się adekwatnie do charakteru pracy należycie wynagradzać pracowników. Dlatego każdego roku uwzględniana jest podwyżka ceny 1 godz. usług opiekuńczych w ramach umów cywilnoprawnych – obecne stawki wynoszą 22,00 zł brutto za każdą godzinę w dni powszednie oraz 25,00 zł brutto w niedziele i święta. Od roku 2021 stawki te wynosić będą adekwatnie 25,00 zł brutto i 30,00 zł brutto. W przypadku realizacji usług przez zleceniobiorców Ośrodek pokrywa koszty rzeczywiste – za realnie zrealizowane usługi na rzecz mieszkańców a nie za tzw. gotowość do pracy. Aktualnie miesięczny koszt utrzymania 6 etatów opiekunek wynosi 20 461,18zł (koszty stałe). Gdyby obecnie realizacja usług wykonywanych przez wskazane osoby odbywała się w ramach umów zlecenia miesięczny koszt wyniósłby 9477,86 zł (skorygowano liczbę godzin o osoby z ograniczonymi i zawieszonymi usługami).

- Czy nie obawiają się Państwo, że podjęta próba może zakończyć się tym, że nie będzie osób chętnych do pracy w takiej formie zatrudnienia na tym stanowisku?
- Organizacja usług opiekuńczych ma swój specyficzny charakter. Usługi opiekuńcze pozwalają na zabezpieczanie wsparcia przede wszystkim osobom samotnym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą zaspokajać samodzielnie swoich potrzeb. Powszechną praktyką jest zlecanie realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym lub firmom zewnętrznym. OPS w Goleniowie od kilku lat posiłkuje się zleceniobiorcami w tym zakresie. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby samotne i chore, szczególnie zamieszkujące poza miastem, zyskały niemal nieograniczony dostęp do usług opiekuńczych, również w soboty i niedziele, w dni świąteczne oraz godziny popołudniowe. Obecna sytuacja epidemiczna bardzo wpłynęła na ograniczenia w zakresie realizacji usług opiekuńczych – zapotrzebowanie w tym zakresie zmalało. Od wielu lat brakuje osób chętnych do pracy w zawodach pomocowych - pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz opiekunów. Nie obawiamy się braku osób chętnych do pracy na stanowisku opiekuna osoby chorej, naszym zadaniem jest poszukiwanie różnych rozwiązań tak aby zgodnie z regulacjami prawnymi prawidłowo realizować powierzone nam zadania i udzielać wsparcia osobom potrzebującym.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!