Ministerstwo przypomina: Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

2022-09-07 16:06
Adam Litwinowicz
2022-09-07 16:06

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się informacja dotycząca pobierania dodatkowych opłat przez przedszkola. Ministerstwo przypomniało, że Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Oczekiwanie, że rodzice dostarczą np. nożyczki, kredki, plastelinę itd. nie znajduje podstawy prawnej. Zatem pobieranie dodatkowych opłat na zakup tzw. „wyprawki” lub żądanie zakupu „wyprawki” jest niezgodne z prawem.

- Przypominamy, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych - czytam w materiale Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego przedszkole należy m.in.:

Zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa.

Ponadto zgodnie z przepisami Prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie, nie więcej niż 1,14 zł za każdą następną godzinę oraz za wyżywienie.

Przedszkole nie może pobierać również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie.

Zarówno podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jak i rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nie przewidują korzystania w edukacji przedszkolnej z książek, kart pracy czy kart obserwacji dziecka, np. w związku z przygotowaniem diagnozy dojrzałości szkolnej (informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).

Wymaganie od rodziców, by zaopatrzyli dziecko w kapcie i chusteczki higieniczne jest uzasadnione, natomiast oczekiwanie, że dostarczą także np. nożyczki, kredki, plastelinę itd. nie znajduje podstawy prawnej. Zatem pobieranie dodatkowych opłat na zakup tzw. „wyprawki” lub żądanie zakupu „wyprawki” jest niezgodne z prawem.


źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komentarze (5)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Mama przedszkolaka

odpowiedz
07.09.2022 20:50

Może I bezprawne ale weź nie kup to się na dziecku odbije..

Mama

07.09.2022 20:50

Dokładnie

Mama

07.09.2022 20:50

Dokładnie. Popieram Panią. Gminy nie dostają pieniędzy, żeby zakupić karty pracy przedszkolakom. I komu krzywdę zrobimy nie dając na podręczniki? Ba, w szkołach papieru toaletowego nie ma, bo szkoła nie ma na to środków. Dzieci w plecaku noszą swoj.

Ola

odpowiedz
07.09.2022 22:07

A w szkole nr 4 wyprawki listy co trzeba kupić itd. Na przedszkolaków kilka set złotych trzeba wydać A ,że to bezprawne się okazuje nikogo to nie obchodzi plac kupuj i nie dyskutuj i nikt z tym nic nie zrobi

Okma

odpowiedz
08.09.2022 05:30

Spróbuj nie zapłacić na komitet