Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZWIK Trzebiatów

2024-06-07 10:02
Redakcja
2024-06-07 10:02

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z s. w Chełmie Gryfickim ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Spólki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z s. w Chełmie Gryfickim.

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o. o. z s. w Chełmie Gryfickim

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z s. w Chełmie Gryfickim ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spólki

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z s. w Chełmie Gryfickim

 

Z powołanym przez Radę Nadzorcza Spółki Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menedżerski) na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.

 

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych – preferowane wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania;

2) posiadać 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych;

3) legitymować się co najmniej 3 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) posiadać znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego w szczególności spółką z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

5) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

6) legitymować się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. od 586 do 595 Kodeksu spółek handlowych;

7) posiadać stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki;

8)  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO)w celach przeprowadzenia postępowania na stanowisko Prezesa Zarządu;

9) zapoznać się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na prezesa zarządu Spółki.

 

 

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) CV i list motywacyjny;

2) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) kopię świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-3;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. od 586 do 595 Kodeksu spółek handlowych;

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki:

7) pisemną koncepcję zarządzania Spółką, nie dłuższą niż 4 strony maszynopisu. 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(RODO )w celach przeprowadzenia postępowania na stanowisko Prezesa Zarządu;

9) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa zarządu Spółki.

10) do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe np.: dyplomy, świadectwa, certyfikaty.

11) dołączone do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-3, i pkt 10 mogą zostać przedłożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata.

12) oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 4-9 składane są zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia o konkursie.

13) Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ZWIK Trzebiatów Sp. z o.o. -nie otwierać”.

14) Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 20 czerwca 2024 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów  lub listownie na ww. adres (o dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data doręczenia przesyłki do siedziby spółki).

15) Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

16) Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.zwiktrzebiatow.pl oraz w siedzibie Spółki.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!